Marszałek Marek Woźniak Marszałek Marek Woźniak

Marszałek Marek Woźniak (© Fot. Grzegorz Dembiński)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego, o wsparciu unijnym dla regionu rozmawia Krzysztof M. Kaźmierczak

Jaki jest cel Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach którego rozdysponowywane są dotacje z UE? Kto może z niego skorzystać?

WRPO to program przygotowany do realizacji w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Nie oznacza to jednak, że został on już zakończony i wszystkie środki zostały wydane. Faktyczny czas na wykorzystanie unijnych pieniędzy z tej puli mija dopiero z końcem przyszłego roku. Można zatem stwierdzić, że jest on nadal realizowany. Podobnie jak jego główny cel, o który pan pyta. Jest nim wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Bezpośrednimi beneficjentami WRPO są oczywiście ci, którzy realizują przedsięwzięcia ze wsparciem unijnym, czyli firmy, przedsiębiorcy, samorządy, inne jednostki publiczne, jednostki kulturalne, związane ze służbą zdrowia, turystyką. Efekty realizowanych projektów przyczyniają się jednak do lepszego życia mieszkańców, zmniejszania bezrobocia, atrakcyjności i konkurencyjności regionu, poprawy warunków inwestowania, aktywności zawodowej mieszkańców, innowacji w gospodarce. Jestem przekonany, że z realizacji WRPO korzysta cały region i wszyscy jego mieszkańcy.

Jaką kwotę otrzymało z UE województwo wielkopolskie na WRPO i na jakiego rodzaju projekty środki te są głównie przeznaczane?

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolska otrzymała łącznie kwotę 1,33 mld euro. Pieniądze z WRPO wspierają różnorodne dziedziny. Są to między innymi przedsięwzięcia związane z drogami, środowiskiem, edukacją i ochroną zdrowia, inwestycjami w małe i średnie przedsiębiorstwa, transport miejski, kulturę czy turystykę.

Mówi się głównie o wielkich inwestycjach dofinansowywanych z UE, a tymczasem grono beneficjentów jest bardzo liczne. Ile projektów zostało dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego 2007-2013.

W ramach konkursów dofinansowujemy około 2100 projektów. Ich łączna wartość to prawie 9,4 mld zł, natomiast wartość dofinansowania unijnego przekracza5 mld. To nie wszystko. Wsparcie udzielane jest bowiem także w formie pożyczek i poręczeń kredytowych, czyli tak zwanych zwrotnych instrumentów finansowych. Z takiego wsparcia w ramach inicjatyw JESSICA I JEREMIE skorzystało do tej pory prawie 5300 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych instytucji, na przykład samorządowych.

Ile konkursów na środki z WRPO ogłoszono? Które z nich cieszyły się największym zainteresowaniem przedsiębiorców?

Dotychczas ogłosiliśmy78 konkursów. Największym zainteresowaniem cieszyły się te kierowane do MSP, wspierające rozwój tych firm. Tylko na jeden z nich złożono ponad tysiąc wniosków. Sporym zainteresowaniem cieszył się także konkurs dotyczący poprawy dostępności dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, powiatowych i gminnych, w którym wartość wniosków o dofinansowanie prawie sześciokrotnie przekroczyła przeznaczoną na ten konkurs alokację. Zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania generalnie przewyższyło kwotę, jaką mieliśmy do dyspozycji w ramach konkursów. To spowodowało, że powstała lista rezerwowa, na której jest ponad 1100 projektów.

Znaczna część środków WRPO przeznaczana jest na projekty kluczowe dla regionu. Co decyduje o tym, by jakaś inwestycja znalazła się na tej liście?

Pierwotna lista powstała w styczniu 2007 roku. Zakwalifikowano na nią 17 inwestycji. Obecnie jest ich znacznie więcej, bo ponad 70 projektów. Są to przedsięwzięcia mające charakter strategiczny dla rozwoju regionu. To inwestycje o podstawowym znaczeniu dla Wielkopolski, specyficzne dla danej dziedziny, innowacyjne, a także niepowtarzalne. Projekty kluczowe wybiera zarząd województwa. Jednym ze źródeł wyboru projektów był System Ewidencji Przedsięwzięć. Ponadto na liście ujęto również niezależnie zgłaszane projekty, które w znaczący sposób wpłyną na zrównoważony rozwój regionu.

Ilu beneficjentów zakończyło realizację swoich projektów? Jaki jest tego efekt, np. w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej?

Według danych na początek kwietnia 1835 beneficjentów zakończyło realizację swoich projektów i rozliczyło wnioski o płatność końcową. Efekty realizacji projektów wspieranych w ramach WRPO są szczegółowo monitorowane. Mogę zatem poinformować, że dotychczas wybudowano prawie 60 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Przebudową objęto natomiast ponad 710 km takich dróg. Powstało 11 obwodnic miast - np. Murowanej Gośliny i Piły, wybudowano lub oznakowano ewentualnie wytyczono prawie 62 km ścieżek rowerowych, zakupiono 209 pojazdów dla potrzeb komunikacji miejskiej. Dużym projektem komunikacyjnym, realizowanym w ramach WRPO, była budowa trasy tramwajowej na Franowo, która kosztowała prawie 266 mln zł, a dofinansowanie z UE sięgnęło blisko 100 mln zł. Do tego należałoby dodać inwestycje związane z komunikacją kolejową, czyli zakup taboru kolejowego - 22 tzw. elfów. Wartość tylko tego jednego projektu sięgnęła prawie 470 mln zł. Istotne dla Wielkopolan były także remonty linii kolejowych nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz oraz linii 357 Sulechów - Luboń. Wartość tych projektów to 273 mln zł, a dofinansowanie z WRPO sięga prawie 180 mln zł.

Pieniądze unijne trafiają do beneficjentów także w ramach inicjatyw JESSICA i JEREMIE. Kto może skorzystać z udzielonych w ten sposób poręczeń i pożyczek i na jakie cele można je przeznaczyć?

Inicjatywa JESSICA jest narzędziem, którym wspieramy przedsięwzięcia rewitaliza-cyjne na terenach miast oraz instytucje otoczenia biznesu poprzez preferencyjne pożyczki przeznaczane na projekty miejskie, które powinny łączyć elementy komercyjne ze społecznymi. Inicjatywa JEREMIE jest natomiast pozadotacyjną formą wsparcia na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formie korzystnych pożyczek, kredytów i poręczeń. W ramach inicjatywy JESSICA udało się zawrzeć 30 umów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 327 mln zł. W przypadku JEREMIE przedsiębiorcy uzyskali wsparcie w postaci kredytów i pożyczek o wartości przewyższającej 1,3 mld zł.

Czy inwestycje wsparte pieniędzmi UE faktycznie zmieniły życie mieszkańców regionu?

Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Powiem więcej, jestem przekonany, że podobnie myślą Wielkopolanie. Zmiany dostrzegalne są gołym okiem. Dotyczą wielu sfer życia - komunikacji, opieki zdrowotnej, dostępu do dóbr kultury, poprawy stanu środowiska naturalnego i wielu innych. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że każdy zrealizowany projekt zmienia życie mieszkańców albo w sposób bezpośredni, albo pośrednio, np. poprzez poprawę jakości świadczonych usług przez beneficjenta WRPO. Sumując projekty dotacyjne i te wspierane przez instrumenty pośrednie, jest ich prawie 7500.

Pieniądze przekazywane z Unii mają na celu niwelowanie opóźnień Polski w stosunku do państw zachodnich. Czy pomogły one zmniejszyć ten dystans?

Nie ma wątpliwości, że Polska zmniejsza opóźnienie, że gonimy Europę, że z sukcesem wykorzystujemy pieniądze europejskie. Pod tym względem Wielkopolska należy do grona liderów. Największy postęp udało się osiągnąć w takich dziedzinach jak transport, ochrona środowiska, ochrona zdrowia czy poprawa bazy naukowo--dydaktycznej wielkopolskich uczelni.

Rozmawiał Krzysztof M. Kaźmierczak


Region otrzymał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1,33 mld euro

Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!