Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Zimowe szaleństwo w Twoim mieście. Zobacz wyniki!

  Regulamin plebiscytu pod nazwą „Zimowe szaleństwo w Twoim mieście” zwanego dalej „Plebiscytem”


  Art. 1
  Informacje ogólne
  Plebiscyt użytkowników serwisu naszemiasto.pl pod nazwą „Zimowe szaleństwo w Twoim mieście” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem. 
  Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
  Organizatora.

  Art. 2
  Cel Plebiscytu

  Celem Plebiscytu jest wyłonienie 10 (dziesięciu) najciekawszych, najwyżej ocenionych fotografii przedstawiających własną interpretację zimowego szaleństwa w mieście. Interpretacja powinna jednoznacznie kojarzyć się z aktywnością sportową i ruchem na świeżym powietrzu.


  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

  W Plebiscycie głos może oddać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym naszemiasto.pl z swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 12.02.2015 do 27.02.2015. i obejmuje zgłoszenia nadesłane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej dla zalogowanych użytkowników w/w strony internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. minimum 1 (jedno) zdjęcie przedstawiające zimowe szaleństwo w dowolnym mieście w Polsce
  c. krótki opis zdjęcia


  Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza do godz. 23:59 w dniu 23.02.2015

  d. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
  e. Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy publikacji zgłoszeń, co do których powziął uzasadnione wątpliwości, że mogą być sprzeczna z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  f. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.

  2. Osoba zgłaszająca zgłoszenie plebiscytowe („Zgłaszający”) musi być osobą pełnoletnią, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Zgłaszający oświadcza, że osoby występujące na zdjęciach wyraziły zgodę na upublicznienie ich wizerunku i stwierdziły, ze upublicznienie to nie naruszy ich dóbr osobistych, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu, a jeżeli świadczenia takie zostały przez Organizatora wykonane – do ich zwrotu,.
  4. Zdjęcie powinno być wynikiem osobistej twórczości Zgłaszającego, jak również spełniać następujące warunki:
  treść zdjęcia i opisu powinna być zgodna z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie może zawierać informacji obraźliwych,
  treść zdjęcia i opisu nie może naruszać praw autorskich lub innych podobnych praw, w tym prawa do ochrony wizerunku, a także dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej,
  treść zdjęcia i opisu nie może zawierać informacji o charakterze reklamowym dotyczących innych podmiotów niż Organizator.
  W przypadku nieprawdziwości, któregokolwiek z powyższych oświadczeń i w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Zgłaszający zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu, a jeżeli świadczenia takie zostały przez Organizatora wykonane – do ich zwrotu,


  5. Jedna osoba nie może zgłosić więcej niż jednego zdjęcia do Plebiscytu.

  6. Zgłaszający w momencie przekazania Organizatorowi zgłoszenia plebiscytowego udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z treści zgłoszenia plebiscytowego odnośnie zgłoszenia plebiscytowego jako całości, jak i wszystkich utworów, które Zgłaszający zawarł w zgłoszeniu, w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez, bez ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach, na wszystkich znanych w chwili przekazania zgłoszenia polach eksploatacji, w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszenia plebiscytowego lub jego poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy zgłoszenia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
  b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których zgłoszenie plebiscytowe lub jego elementy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania zgłoszenia plebiscytowego lub jego poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie zgłoszeń nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie zgłoszeń lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości zgłoszenia mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.
  g.

  7. Głosowanie będzie trwało od godz. 12:00 dnia 16.02.2015 r. do godz. 11:59:59 dnia 27.02.2015 i będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej NaszeMiasto.pl (dalej jako „strona www”) i/lub za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”), na zasadach opisanych poniżej:

  8. Głosowanie za pośrednictwem „strony www” odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach:
  a. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym zgłoszeniem plebiscytowym,
  b. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
  c. dla uczestników dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi pięć głosów (kliknięć).
  d. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji FB odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym zgłoszeniem plebiscytowym,
  d. jedno kliknięcie to pięć głosów w Plebiscycie na dane zgłoszenie plebiscytowe,
  e. dzienny limit oddanych kliknięć wynosi jedno kliknięcie za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  10. W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretne zgłoszenie plebiscytowe o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów (minimum jeden). W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu za lub przeciw, o zwycięstwie decyduje największa różnica pomiędzy sumą głosów na „TAK” i sumą głosów na „NIE”.


  Art. 5
  Ochrona danych osobowych
  1. Podane przez Zgłaszających dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, Zgłaszający może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

  4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

  5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 27.03.2015 na stronie internetowej naszemiasto.pl


  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie

  1. Zwycięzcą Plebiscytu będzie 10 (dziesięć) Zgłaszających najwyżej ocenionych zdjęć.

  2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:

  a. unikatową zimową czapkę „Red Bull Zjazd na Krechę”

  2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Art. 8
  Reklamacje

  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


  Art. 9
  Odpowiedzialność
  1.   Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w serwisie internetowym naszemiasto.pl
  2.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  3.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.
  Art. 10
  Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie przewidzianym niniejszym Regulaminem. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  3.
  4. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach zgłaszających/uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw zgłaszających/uczestników nabytych przed zmianą.
  Dodaj ogłoszenie