"Kolejny etap modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie Kalisza"

Artykuł sponsorowany
W dniu 13 maja br. podpisano ostatni z kontraktów na roboty budowlane zaplanowane do wykonania w bieżącym roku w ramach Projektu Funduszu Spójności: „Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza” nr POIŚ.09.02.00-00-042/10, realizowanego przez Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Projekt ma na celu zmodernizowanie nieefektywnych odcinków funkcjonującej na terenie miasta sieci ciepłowniczej. Modernizacja ta polega w szczególności na wymianie starych cechujących się niską szczelnością sieci kanałowych na nowoczesne sieci preizolowane o izolacji standardowej. Nowe sieci są układane bezkanałowo. W miejscach łączenia nowej sieci z siecią istniejącą stosowane są preiziolowane zawory odcinające.
Realizacja Projektu została zapoczątkowana przez Miasto Kalisz w 2007r. Do końca 2011r. Miasto zmodernizowało sieci ciepłownicze na osiedlach: XXV-lecia, Kaliniec, Marii Dąbrowskiej o łącznej długości ponad 4 km oraz zmodernizowało 4 węzły cieplne w Szkołach Podstawowych: nr 8 przy ul. Serbinowskiej i nr 14 przy ul. Mickiewicza a także w Przedszkolu nr 26 przy ul. Robotniczej oraz w budynku MOPS-u przy ul. Obywatelskiej.
W 2012r. Projekt został przejęty przez Spółkę Ciepło Kaliskie, która pozyskała na tę inwestycję dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, Działanie 9.2. „Efektywna dystrybucja energii”. Całkowity koszt Projektu wynosi 24 843 537,47 PLN, w tym wartość dofinansowania Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności: 15 662 919,13 PLN.
Zaplanowane na ten rok prace toczyć się będą na następujących osiedlach: Dobrzec, Ogrody (rejon ulic Poznańska – Kościuszki), Czaszki, Zagorzynek oraz
w rejonie Ciepłowni Rejonowej przy Al. Wojska Polskiego. Prace zostaną wykonane przez firmy: PEC – Składy Kupieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z Kalisza oraz Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych „MAX-REM” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z Poznania. Prace nadzoruje firma: PHU „ORTUS” Janusz Fengler z Sieradza. Realizacja robót ma zakończyć się jeszcze przed kolejnym sezonem grzewczym w terminie do 30 września 2013 r.
Z kolei całe przedsięwzięcie zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą
z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 18 października 2012 r. ma zostać ukończone do 31 grudnia 2014 r. W przyszłym roku dokończone zostaną prace na osiedlach: Czaszki, Dobrzec oraz modernizacja magistralnej sieci ciepłowniczej do Ciepłowni Rejonowej. Planowana jest także przebudowa sieci na osiedlu Korczak oraz modernizacja węzła w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Robotniczej.
W efekcie realizacji projektu zmodernizowanych zostanie ogółem 14,75 km sieci oraz 5 węzłów cieplnych.
Realizacja projektu pozwoli również na osiągniecie efektów w postaci mierzalnej:
- Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów [MWh/rok] – 7588,30,
- uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów [tys. ton] - 3,3087.
Realizacja Projektu niesie za sobą wymierne korzyści dla mieszkańców Kalisza. Wpłynie ona bowiem na poprawę parametrów funkcjonowania miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Kalisza, w tym poprawę efektywności energetycznej, oznaczającą zmniejszone zapotrzebowanie na dostawę surowca energetycznego, zmniejszenie strat ciepła na przesyle, zwiększoną wydajność i funkcjonalność systemu objawiającą się m.in. zmniejszeniem ilości awarii. To wszystko pozwoli na zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania, podniesienie atrakcyjności ciepła sieciowego oraz wzrost komfortu użytkowania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Projekt dzięki poprawie funkcjonowania sieci ciepłowniczej i korzystnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne będzie sprzyjał poprawie jakości życia mieszkańców.

Kontakt:
Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 25/9
62-800 Kalisz
Tel/Fax +48 62 763 22 34
Tel kom. +48 501 62 05 64
e-mail:sekretariat@cieplokaliskie-kalisz.pl
strona www.cieplokaliskie-kalisz.pl

Materiał oryginalny: "Kolejny etap modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie Kalisza" - Kalisz Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie