Unijne fundusze płyną do Kalisza i Powiatu Kaliskiego

Materiał informacyjny Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Blisko 80 mln zł trafi do naszego regionu z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 2.2. oś priorytetowa 2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020, na dofinansowanie Projektu pod nazwą: „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

Fundusz Spójności został ustanowiony w 1994 roku i udostępnia środki na projekty z zakresu między innymi ochrony środowiska w tych państwach członkowskich, których dochód narodowy brutto na mieszkańca nie sięga 90% średniej unijnej.

Głównym celem POIiŚ na lata 2014-2020 jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój. Dlatego w ramach POIiŚ w latach 2014-2020 został położony większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Oś priorytetowa 2 POIiŚ skupia się na inwestycjach sprzyjających ochronie środowiska, w tym adaptacji do postępujących dynamicznie zmian klimatu, które sami możemy codziennie obserwować.

Najważniejszymi beneficjentami Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 są podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, takie jak Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, zarządzający Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, położonym na terenie powiatu kaliskiego w gminie Ceków-Kolonia. Przeznaczenie znacznej części środków dla administracji samorządowej wynika z obszarów wspieranych w ramach POIiŚ. Znaczna ich część dotyczy infrastruktury użyteczności publicznej i działań będących w kompetencjach jednostek samorządowych.

W wyniku zawarcia w ramach POIiŚ, pod koniec 2018 roku, umowy pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja ZUOK „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu” otrzymaliśmy dofinasowanie w wysokości ok. 79 mln zł, przy całkowitym koszcie realizacji projektu przekraczającym 144 mln zł.

Wybór naszego Projektu, jako wartego dofinansowania w tak znacznym stopniu dowodzi, że jest to Projekt strategiczny, służący rozwojowi społecznemu i gospodarczemu naszego Regionu, jak i całego kraju.

Celem bezpośrednim Projektu pod nazwą: „Modernizacja ZUOK „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu” jest stworzenie kompleksowej infrastruktury w modernizowanym ZUOK „Orli Staw”, pozwalającej na gospodarowanie odpadami w sposób przyczyniający się, w jak największym stopniu do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami przez gminy członkowskie Związku, a co za tym idzie i Polskę. Spełnienie wyśrubowanych norm środowiskowych spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców Kalisza, Sieradza, Turku oraz pozostałych gmin należących do Związku. Docelowo system obejmie ponad 330 000 osób.

W ramach modernizacji ZUOK „Orli Staw” zaplanowano do realizacji łącznie 18 zadań, z których część już zrealizowano, cześć jest w trakcie realizacji, a część zostanie zrealizowana w terminie do końca 2023 roku. Spośród zadań objętych Projektem najważniejszymi są:

· Budowa nowej hali sortowni w ZUOK „Orli Staw” – inwestycja o wartości blisko 12 mln zł (oddana do użytkowania wiosną 2021 roku);

· Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK „Orli Staw”, w tym wyposażenie nowej hali sortowania – inwestycja o wartości przekraczającej 33 mln zł (w trakcie realizacji, planowane zakończenie wiosną 2022 roku);

· Budowa instalacji fermentacji w ZUOK „Orli Staw” – inwestycja o wartości przekraczającej 86 mln zł

(w trakcie realizacji, planowane zakończenie koniec 2023 roku).

Modernizacja linii sortowania ma na celu przystosowanie istniejącej w Zakładzie instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów do zwiększającego się strumienia selektywnie zbieranych frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W tym celu zmodernizowana zostanie istniejąca linia sortowania odpadów m.in. poprzez wymianę istniejących sit bębnowych czy przebudowę układu przenośników podających i odbierających. Do nowej hali sortowni dostarczona zostanie nowa linia sortowania odpadów, dedykowana dla odpadów selektywnie zbieranych. Na tą linię sortowania składać się będą zamontowane w ciągu przenośników, automatyczne, zaawansowane technologicznie urządzenia sortujące wydzielone frakcje odpadów.

Budowany w ramach projektu nowy moduł fermentacji selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych jest pierwszą tego typu w tej skali instalacją w Polsce. Zbieranie przez mieszkańców w sposób selektywny odpadów ulegających biodegradacji jest od 2017 roku wymagane prawem. Niestety w całej Polsce, a także i w naszym regionie, brakuje instalacji do przetwarzania tego typu odpadów, a zatem koniecznością chwili jest jej wybudowanie w „Orlim Stawie”. W przeciwnym razie gminy nie będą w stanie osiągnąć nałożonych ustawowo poziomów recyklingu, a zebrane bioodpady w znaczącej skali nie znajdą swojego miejsca docelowego powodując zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dodatkowo moduł fermentacji, poprzez produkcję biogazu i przetwarzanie go na energię elektryczną spowoduje, że instalacja stanie się niezależna od zasilania zewnętrznego, co dodatkowo pozwoli zaoszczędzić kurczące się zasoby energetyczne Zakładu. Nadwyżka produkowanej w ten sposób zielonej energii elektrycznej trafi dodatkowo do energetycznej sieci ogólnokrajowej, poprawiając bilans energetyczny kraju.

W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie
automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” skupia 23 miasta i gminy z województw wielkopolskiego i łódzkiego w tym z pięciu powiatów. Miasta i gminy członkowskie: Miasto Kalisz, Miasto Sieradz, Miasto Turek, Gmina Blizanów, Gmina Ceków – Kolonia, Gmina Gołuchów, Gmina Goszczanów, Gmina Mycielin, Gmina i Miasto Warta, Gmina Lisków, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Dobra, Gmina Koźminek, Gmina Brzeziny, Gmina i Miasto Tuliszków, Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów, Gmina Opatówek, Gmina Wróblew, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Szczytniki, Gmina Sieradz, Gmina Żelazków.

Teren Związku obejmuje obszar 2 tys. km 2 i jest zamieszkały przez ok. 330 tys. mieszkańców. Zadaniem Związku jest przetwarzanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin członkowskich.

Dodaj ogłoszenie