Uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza. Uhonorowano zasłużonych kaliszan ZDJĘCIA

Bartłomiej Hypki
Bartłomiej Hypki
Uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza. Uhonorowano osoby zasłużone dla miasta
Uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza. Uhonorowano osoby zasłużone dla miasta Bartłomiej Hypki
W piątek, 10 września w ratuszu odbyła się uroczysta sesja. Podczas spotkania w odrestaurowanej Sali Recepcyjnej uhonorowano osoby szczególne zasłużone dla Miasta Kalisza.

Sesję otworzył Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza, który powitał przybyłych gości m.in. byłych prezydentów Kalisza, parlamentarzystów, przedstawicieli duchowieństwa, organizacji społecznych i instytucji. Wśród przybyłych byli także goście z partnerskiego miasta Hamm.

W swoim przemówieniu podkreślił znaczenie ludzi, którzy ratowali życie i zdrowie ludzi podczas pandemii. Zaznaczył też, że trzeba doceniać obywateli naszego miasta o szczególnych zasługach; takich, których postawa może być wzorem dla kolejnych pokoleń.

- Za chwilę poznamy historię i osiągnięcia każdego z Was, ale już teraz serdecznie gratuluję. Jesteście dla nas wzorem, jesteście ludźmi, którzy dla każdego z nas mogą stanowić przykład. Myślę tu szczególnie o nas, radnych miasta Kalisza, bo na szacunek trzeba sobie zasłużyć - pracą, postawą w radzie - zwrócił się do osób, które miały zostać nagrodzone tego wieczoru. Następnie zwrócił się do radnych, aby wspólnie dążyli do świetności miasta. - Byśmy nie musieli porównywać się do innych, a to inni porównywali się do nas. Urzeczywistnijmy marzenia, wyzbądźmy się poczucia zaściankowości, bądźmy dumni, że jesteśmy kaliszanami - podkreślił Tadeusz Skarżyński.

Prezydent Kalisza przypomniał m.in o najważniejszych działaniach samorządu w minionych miesiącach.

- Chcę podziękować radnym, którzy akceptują nasze projekty, wspierają ich realizację, zgłaszają swoje inicjatywy. Tym samym przyczyniają się do tego, że w trudnym czasie - pandemii, licznych zmian legislacyjnych - udaje nam się w Kaliszu realizować zakrojony na tak szeroką skalę program inwestycyjny - powiedział Krystian Kinastowski i wymienił m.in. inwestycje drogowe czy działania z zakresu ekologii. - Dzisiaj nie czas i miejsce, by się chwalić i szczegółowo omawiać zrealizowane zadania. Nie sposób jednak nie wspomnieć jeszcze o jednym z nich. To odnowienie Sali Recepcyjnej. Najbardziej reprezentacyjna sala zabytkowego ratusza, w której spotykało się wielu znamienitych gości - byli wśród nich ludzie decydujący o losach nie tylko miasta, ale i całego kraju - została odrestaurowana. Przywróciliśmy jej należny blask. Dzięki temu, dzisiejsze spotkanie ma odpowiednią oprawę.

Podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza, zostały wręczone najwyższe miejskie wyróżnienia: Odznaka Honorowa Miasta Kalisza oraz medal Honorowy Przyjaciel Kalisza.

Odznaki Honorowe Miasta Kalisza otrzymali:

Śp. Stefan Jakubowski
W latach 1919-1962 pełnił funkcję kierownika Szkoły Powszechnej im. Emila Repphana w Kaliszu. Był również nauczycielem i kierownikiem w Miejskiej Szkole Zawodowo Dokształcającej w Kaliszu. W warunkach wojennych organizował szkolnictwo i walczył z analfabetyzmem. Za wygłaszanie odczytów o działalności Piłsudskiego w celu zachęcenia rodaków do walki przeciwko zaborcy groziło mu aresztowanie. Udało mu się jednak zbiec. 8 listopada 1939 r. Stefan Jakubowski został niestety aresztowany jako zakładnik za działalność wojskową syna i osadzony w kaliskim więzieniu, z którego kilka miesięcy później został zwolniony i wysiedlony do Generalnej Guberni w Krakowie. Po zakończeniu działań wojennych przystąpił do organizacji zajęć szkolnych w zniszczonym przez okupanta budynku szkoły im. Emila Repphana. Za czasów jego kierownictwa placówka odznaczała się bardzo wysokim poziomem nauczania. W latach 1953-1957 był także radnym miasta Kalisza. Za swą działalność otrzymał liczne odznaczenia państwowe i wyróżnienia. Jego aktywność zawodowa i społeczna może stanowić wzór dla dzisiejszej młodzieży i grona pedagogicznego, natomiast poświęcenie Stefana Jakubowskiego na rzecz rozwoju kaliskiego szkolnictwa zasługuje na najwyższe uznanie i pośmiertne wyróżnienie Honorową Odznaką Miasta Kalisza.

Bogumił Łączyński

- Jest mi niezmiernie miło, że zostaliśmy wyróżnieni w ukochanym naszym mieście, które ma bardzo bogatą historię - powiedział w imieniu nagrodzonych Bogumił Łączyński.

Od urodzenia mieszka w Sulisławicach. W latach 2000-2011 był sołtysem sołectwa Sulisławice, a obecnie z wielkim zaangażowaniem pełni rolę przewodniczącego Rady Sołeckiej. Aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju inicjatywach związanych z miastem, a szczególnie Sołectwem Sulisławice. Bogumił Łączyński jest jedną z trzech osób, które w 2000 r. doprowadziły do przyłączenia Sulisławic, Sulisławic Kolonii oraz Dobrzeca w granice miasta Kalisza. To człowiek o wielkim sercu, który dba o zabytki lokalnej kultury. Sprawuje pieczę nad zabytkowym parkiem w Sulisławicach oraz nad zabytkowym późnobarokowym dworem znajdującym się na jego terenie. Sam dokonał zabezpieczenia budynku dworu, a obecnie jest w trakcie realizowania prac renowacyjnych. Jego życie najbardziej oddają słowa: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Z zamiłowania strażak ochotnik, były członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. Gen. Stanisława Taczaka, a także członek Zarządu Miejskiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu. Za swoje serce i liczne zasługi dla naszego miasta został w roku 2012 odznaczony tytułem i medalem „Honorowy Przyjaciel Kalisza”. Dzięki jego działaniom na szczeblu samorządowym, zarówno Sulisławice, jak i miasto Kalisz wiele zyskały, dlatego nadszedł czas na wyróżnienie Bogumiła Łączyńskiego Odznaką Honorową Miasta Kalisza.

Jerzy Splitt
Od 1982 r. zatrudniony w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, a w latach 1997-2015 dyrektor tej instytucji. Jego zainteresowania badawcze i popularyzatorskie skupiają się na przeszłości naszego miasta i regionu kaliskiego. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i prawie 200 artykułów popularno-naukowych promujących Kalisz. To również współautor książki „Kalisz poprzez wieki”, która do dziś stanowi podstawę wiedzy o przeszłości Kalisza dla najmłodszych mieszkańców miasta. Ponadto jest autorem scenariuszy prawie 50 wystaw muzealnych oraz współinicjatorem dwóch projektów zrealizowanych z pomocą środków Unii Europejskiej: zagospodarowania przestrzennego grodu wczesnośredniowiecznego na Zawodziu, cyklu przedsięwzięć muzealnych i widowisk plenerowych, a także dwóch filmów pod wspólnym tytułem „Wyprawa po bursztyn”. Jako reprezentant miasta w Radzie naukowo-programowej przyczynił się do zmiany przebiegu najstarszego szlaku kulturowego w Polsce – „Szlaku Piastowskiego”, który został włączony w obszar miasta Kalisza. Jerzy Splitt to także radny miejski I kadencji, a w latach 1993-1994 członek Zarządu Miasta Kalisza. Zaangażowany w Towarzystwo Miłośników Kalisza, Towarzystwo Przyjaciół Nauk i honorowego Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w pełni zasługuje na Odznakę Honorową Miasta Kalisza.

Romuald Zaręba
Kaliszanin, budowlaniec z wykształcenia i zamiłowania. W 1961 roku został kierownikiem budowy w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w Poznaniu, budowy Chłodni Składowej, WSK-Kalisz oraz wieży telewizyjnej w Chełmcach k/Kalisza. W kolejnych latach pracował także w Kaliskim Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowiskach kierownika, głównego technologa, głównego inżyniera, a następnie koordynatora technicznego robót budowlanych na budowie fabryki papieru na Węgrzech. Jego życie zawodowe wiąże się z wieloma projektami konstrukcyjnymi i rekonstrukcyjnymi licznych zabytków, budynków mieszkalnych oraz przemysłowych na terenie Kalisza. Za działalność zawodową w dziedzinie ochrony dóbr kultury otrzymał wiele nagród m. in. Odznakę Honorową Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Odznaką Honorową NOT, Odznakę Honorową z Kosówką Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2004 r. order papieski „Pro Ecclesia et Pontifice” za całokształt działalności związanej z budową i utrzymaniem obiektów sakralnych w Diecezji Kaliskiej. Zajmował się również budową Ołtarza Papieskiego w 1997 r., a także działalnością w Akcji Katolickiej na terenie parafii kolegiackiej w Kaliszu. W 2021 r. przypada 60 lat od podjęcia przez Romualda Zarębę działalności zawodowej w budownictwie, a to doskonała okazja, aby wyróżnić pana Romualda Odznaką Honorową Miasta Kalisza.

Zbigniew Zawartka
W ubiegłym roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy zawodowej i działalności społecznej. Od ponad 40 lat jest członkiem społecznego ruchu Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu i sprawuje szereg funkcji kierowniczych, również we władzach miejskich. Od 10 lat jako przewodniczącym Miejskiej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP. W latach 2004-2008 osobiście zaangażował się w proces prywatyzacji ostatniego na terenie miasta Kalisza przedsiębiorstwa państwowego – Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego, co uchroniło tę firmę przed upadkiem. Przez 27 lat pracował w kaliskich strukturach Polskiego Biura Podróży „Orbis”, w tym 13 lat na stanowisku dyrektora Oddziału Wojewódzkiego. W latach 2004-2008 zasiadał również w Radzie Programowej Radia Merkury, pamiętając zawsze o Kaliszu, promując miasto z jego firmami i ich produktami. Zbigniew Zawartka to również zaangażowany działacz społeczny w innych obszarach funkcjonowania miasta Kalisza, w którym przez wiele lat działał w PTTK, Okręgowym Związku Kolarskim, a od czterech lat na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Calisia. Zawsze pogodny, uśmiechnięty i uczynny, nigdy nie odmawia pomocy innym i udowadnia, że z powodzeniem można łączyć życie zawodowe z aktywnością społeczną. Pana Zbigniewa śmiało można nazwać społecznikiem miasta Kalisza, więc wniosek o przyznanie mu Honorowej Odznaki Miasta Kalisza można uznać za w pełni uzasadniony.

Medal Honorowego Przyjaciela Kalisza otrzymał:

Jerzy Madejczyk
Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego, w 1984 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kaliszu, w przychodni przy ul. Hanki Sawickiej, sprawując tam rolę kierownika. W trakcie pracy zdał egzamin ze specjalizacją lekarza rodzinnego i został również wicedyrektorem ZOZ ds. lecznictwa. Na co dzień zajmuje się diagnozowaniem przeróżnych dolegliwości. Oprócz tego, zawsze interesowała go praca społeczna, dlatego zdecydował się na bycie radnym Kalisza trzech kadencji (w latach 1998-2010). Dziś, pomimo wieku emerytalnego nadal czynnie pracuje w przychodni i choć praca pochłania mu większość czasu to nie wyobraża sobie życia bez pacjentów i troski o ich dobro. Wartości, jakimi kierował się przez całe swoje życie, przekazał nie tylko dzieciom, ale i wnukom. Dr Jerzy Madejczyk jest otwarty na niesienie pomocy kaliszanom, tym bardziej w tak trudnym i wyjątkowym dla wszystkich czasie pandemii. Niech wyróżnienie przyznane jego osobie będzie szczególnym uhonorowaniem nie tylko dr Madejczyka, ale też wszystkich medyków stojących na okrutnym froncie walki – walki z chorobą.

Uroczystość uświetnił występ Katarzyny Zawady, laureatki stypendium XVIII edycji programu Młoda Polska. Towarzyszyli jej muzycy Filharmonii Kaliskiej.


Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić?

Pisz do nas na: [email protected]
lub zostaw nam wiadomość na facebooku

Obserwuj nas także na Google News

Astronauci amatorzy polecieli w kosmos

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie