Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

Materiał informacyjny Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Uroczyste otwarcie targowiska w Stawiszynie. Obiekt został zmodernizowany dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020.
Uroczyste otwarcie targowiska w Stawiszynie. Obiekt został zmodernizowany dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020.
Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych.

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiecie kaliskim

25,5 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom
z powiatu kaliskiego. Ponad 9 milionów złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. Inwestycje w tym zakresie zrealizowały gminy Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Lisków, Mycielin, Stawiszyn i Szczytniki. Przebudowana została również droga powiatowa na odcinku Pośrednik-Iwanowice-Sobiesęki Drugie, na co Powiat Kaliski pozyskał 2,5 miliona złotych.

Kolejnych 9,5 miliona złotych zostało spożytkowanych na realizację inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. W Piegonisku Wsi w gminie Brzeziny powstała nowoczesna stacja uzdatniania wody, a w pobliskich Pieczyskach doposażono już istniejący obiekt tego typu. Rozbudowana i zmodernizowana została sieć wodno-kanalizacyjna na terenie gminy Lisków, w samym Liskowie rozbudowano zaś stację uzdatniana wody. W gminie Ceków Kolonia pobudowana została sieć kanalizacji w Szadku i Przedzeniu z przyłączeniem do Plewni, przebudowana sieć kanalizacji w Kamieniu oraz sieć wodociągowa w Beznatce. Zakupiono też nową sprężarkę do stacji uzdatniania wody w Kamieniu. W gminie Szczytniki rozbudowano z kolei sieć wodociągową Guzdek-Pośrednik, wyposażono stację uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich. Powstała również sieć kanalizacji sanitarnej w Marcjanowie. Zarówno Gmina Ceków-Kolonia, jak i Gmina Szczytniki pozyskały kolejne środki z PROW 2014-2020 na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. W lipcu 2020 roku ich wójtowie podpisali umowy z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w gminie Ceków-Kolonia prowadzone będą dalsze prace związane z przebudową sieci kanalizacji w Kamieniu, przebudowana zostanie stacja uzdatniania wody w Morawinie oraz sieć wodociągowa w Szadku i Plewni wraz z budową łącznika sieci wodociągowej w Plewni. W tej samej miejscowości powstanie też nowy odcinek sieci kanalizacyjnej. Gmina Szczytniki inwestuje z kolei w budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Popowie, budowę sieci wodociągowej w Główczynie i Antoninie oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Radliczycach.

Blisko milion złotych wykorzystała Gmina i Miasto Stawiszyn na modernizację targowiska w Stawiszynie. Powstały obiekt, poza budynkiem na cele promocji lokalnych produktów posiada infrastrukturę przeznaczoną do obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt. W powiecie kaliskim powstały także nowe miejsca pełniące funkcje kulturalne oraz podnoszące atrakcyjność przestrzeni publicznej. W Morawinie w gminie Ceków-Kolonia zagospodarowano teren zabytkowego parku m.in. poprzez utwardzenie ścieżek i zainstalowanie oświetlenia hybrydowego. Wypiękniało też centrum miejscowości Nowa Plewnia, położonej w tej samej gminie. Zamontowano w nim siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw, a całość terenu oświetla instalacja hybrydowa. Środki z PROW umożliwiły przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie w gminie Szczytniki. Zagospodarowano również teren wokół budynku. Budynek Kaplicy Ewangelickiej ze Szkołą Parafialną i mieszkaniem kantora w Koźminku doczekał się remontu elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego oraz wykonaniem instalacji odgromowej. Gmina Koźminek zainwestowała również w infrastrukturę miejscowego zabytkowego parku.

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na terenie powiatu kaliskiego działają dwie z nich. Do LGD-7 Kraina Nocy i Dni należą gminy Blizanów, Ceków Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Koźminek, Mycielin, Opatówek i Żelazków, natomiast do Stowarzyszenia Długosz Królewski gminy Brzeziny i Szczytniki. Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Wartość dotychczas zrealizowanych projektów wynikających z realizacji strategii rozwoju lokalnego to 4,5 miliona złotych, z czego 1,8 miliona złotych zostało przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwój już istniejących firm. Środki rozdysponowane w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego skutecznie pozyskały również gminy oraz stowarzyszenia. Dzięki temu udało się zmodernizować świetlicę wiejską w Iwanowicach oraz zrewitalizować centrum miejscowości Staw w gminie Szczytniki, przebudować domki letniskowe w gminie Brzeziny, zrealizować przebudowę niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego w Stawiszynie, przebudować i doposażyć wielofunkcyjny kompleks rekreacyjny w Liskowie, stworzyć ogólnodostępne miejsca rekreacji w Borku i Krzemionce w gminie Godziesze Wielkie, zmodernizować budynek OSP w Godzieszach Wielkich, czy też zagospodarować teren wokół Zbiornika Murowaniec w gminie Koźminek. Fundusze unijne zostały wykorzystane także na przebudowę i wyposażenie świetlic środowiskowych w miejscowościach Janków Pierwszy i Blizanów Drugi w gminie Blizanów, rozbudowę strażnicy OSP w Słuszkowie w gminie Mycielin, budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu w gminie Ceków-Kolonia, a także na renowację elewacji budynków użyteczności publicznej w Opatówku.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia również wsparcie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Długosz Królewski” dofinansowane zostały granty dotyczące remontów świetlic wiejskich oraz rozwoju kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów, szkoleń, spotkań i wydarzeń o charakterze kulturalnym lub sportowym.

Dodaj ogłoszenie